Política de privacitat

DADES DEL PROPIETARI DE LA WEB

RAÓ SOCIAL: BLUE ROOM INNOVATION SL

NIF: B55237689

DIRECCIÓ POSTAL: AVGDA VIA CARLES III, 98 08028, BARCELONA

ADREÇA ELECTRÒNICA: info@blueroominnovation.com

TELÈFON: 617656792

REGISTRE MERCANTIL: tom 3033, foli GI58697, full 213 i inscripció 11/06/15

OBJECTE PRINCIPAL: Innovació oberta digital

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de ades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de Tractament titularitat de BLUE ROOM INNOVATION SL amb NIF B55237689 i domicili social situat a AVGDA VIA CARLES III, 98 08028, BARCELONA , i que a continuació es relacionen les seves respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores. Per a aquells tractaments que ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que BLUE ROOM INNOVATION SL té previst realitzar:

TRACTAMENTS REALITZATS:

 1. Gestión de la página web

  • Finalitat: tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina web.
  • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives.
  • Cessions: No es preveuen.
  • Transferències internacionals: No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen.
 2. Formulari web

  • Finalitat: atendre consultes i/ o sol·licituds.
  • Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives.
  • Cessions: Cap.
  • Transferències internacionals: No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen.
 3. Gestión del cumplimiento normativo

  • Finalitat: gestió i tramitació de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la que esta subjecta l’entitat.
  • Termini de conservació: conservació de les còpies dels documents fins a que preescribeixin les accions per a reclamar una possible responsabilitat.
  • Base legítima: el compliment d’una llei.
  • Tipologia de dades: dades merament identificatives.
  • Cessions: les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
  • Transferències internacionals: No es preveuen.
  • Elaboracions de perfils: No es preveuen.
 4. Accions comercials

   • Finalitat: Captación, registro y tratamiento de datos con finalidades de publicidad y prospección comercial de nuestros productos y/o servicios
   • Termini de conservació: el consentiment de l’interessat.
   • Base legítima: El consentimiento del interesado
   • Tipologia de dades: dades merament identificatives.
   • Cessions: Cap.
   • Transferències internacionals: No es preveuen.
   • Elaboracions de perfils: No es preveuen.

   

  DRETS DELS INTERESSATS

  Les seves dades seran comunicats en cas de ser necessari a Organismes i / o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.

  BLUE ROOM INNOVATION SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable de l’Tractament, així com a la retirada de l’consentiment prestat.

  Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos .

  Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de BLUE ROOM INNOVATION SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

  Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin els caps de el tractament previstos de forma original pel responsable de l’tractament.

  Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

  Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.

  Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de BLUE ROOM INNOVATION SL.

 

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment ha de complir els següents requisits:

Presentació d’un escrit a l’adreça AVGDA VIA CARLES III, 98 08028, BARCELONA (a l’atenció de BLUE ROOM INNOVATION SL) o bé a través de l’correu electrònic a: info@blueroominnovation.com.

L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:

 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia de l’DNI / NIE o qualsevol document identificatiu. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia de l’DNI podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita la informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que ha de enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

BLUE ROOM INNOVATION SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat .

 

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 15 de febrer de 2021